هنگام خواب دیدن چه اتفاقی برای روح می افتد ؟ آیا خوابیدن نوعی مرگ است ؟
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

آیا انسان تکامل یافته نسل سایر حیوانات است؟ (نقد نظریه تکامل در خلقت انسان)

لغو
بالا