بسته یک ماهه

اقتصادی
30 هزار تومان
 • دسترسی به ویدئو ها : دارد
 • دسترسی به دوره ها : ندارد
 • شرکت در وبینار مشترکین : ندارد

بسته یک ماهه

پایه
100 هزار تومان
 • دسترسی به ویدئو ها : دارد
 • دسترسی به دوره ها : دارد
 • شرکت در وبینار مشترکین : دارد
محبوب

سه ماهه

5 % تخفیف
285 هزار تومان
 • دسترسی به ویدئو ها : دارد
 • دسترسی به دوره ها : دارد
 • شرکت در وبینار مشترکین : دارد

شش ماهه

10 % تخفیف
540 هزار تومان
 • دسترسی به ویدئو ها : دارد
 • دسترسی به دوره ها : دارد
 • شرکت در وبینار مشترکین : دارد

بسته یک ساله

20 % تخفیف
960 هزار تومان
 • دسترسی به ویدئو ها : دارد
 • دسترسی به دوره ها : ندارد
 • شرکت در وبینار مشترکین : ندارد

وبینار

ویژه غیر مشترکین
50 هزار تومان
 • برای یک جلسه
 • برای یک شرکت کننده
 • بدون دریافت فایل جلسات
محبوب

وبینار سفارشی

برای جمع اختصاصی شما
500 هزار تومان
 • برای یک جلسه
 • ظرفیت حد اکثر 6 نفر
 • ضبط و و اگذاری فایل جلسات

وبینار سفارشی

برای جمع اختصاصی شما
4 میلیون تومان
 • برای 4 جلسه
 • ظرفیت حداکثر 100 نفر
 • ضبط و واگذاری فایل جلسات
بالا
question