#شرح_گلستان_سعدی_قسمت_هفتادم #محمد_رضا_رنجبر
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

دنیا و تاریخ برای رنج‌های ما هیچ ارزشی قائل نیست

لغو
بالا