تایپ ده انگشتی – یادگیری ردیف پایین (حروف ر، پ، ز، و، ط، نقطه.)
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

بهائیت شناسی (3)

لغو
بالا