تایپ ده انگشتی – یادگیری ردیف پایین (حروف ر، پ، ز، و، ط، نقطه.)
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

Nov 23, 2016 – Meeting with Ayatollah Javadi

لغو
بالا