با کودکان پرخاشگر چگونه رفتار کنیم؟
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

​7 جمله که باید به کودکتان بگویید!

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
تئاتر
0 دیدگاه ها
242 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
تربیت کودک 7 تا 11 سال
بالا