اصلا خدا چیه؟ چطور تصورش کنیم؟
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

حضور داشتن در مجالسی که یاد خدا نیست!

لغو
بالا