آیا می توانیم کاری کنیم که بمانیم بیانات آیت الله جوادی آملی
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

دنیا و تاریخ برای رنج‌های ما هیچ ارزشی قائل نیست

لغو
بالا