پلن اشتراک عضویت

پلن اشتراک عضویت

اقتصادی

یک ماهه

یک ماهه
30
هزار تومان
 • بسته اقتصادی
 • دسترسی به آرشیو ویدئو ، پادکست ، مقالات
 • دسترسی نامحدود به بانک سوال
 • دسترسی به آزمونها : ندارد
 • دسترسی به دوره های آموزشی : ندارد
 • شرکت در وبینارهای ویژه مشترکین : ندارد
 • تخفیف مشاوره : ندارد
دسترسی دوره

یک ماهه

یک ماهه
100
هزار تومان
 • قیمت پایه
 • دسترسی به آرشیو ویدئو ، پادکست ، مقالات
 • دسترسی نامحدود به بانک سوال
 • دسترسی نامحدود به آزمونها
 • دسترسی به دوره های آموزشی
 • شرکت در وبینارهای ویژه مشترکین
 • %10 تخفیف مشاوره
انتخاب محبوب همه

سه ماهه

سه ماه
285
هزار تومان
 • %5 تخفیف
 • دسترسی به آرشیو ویدئو ، پادکست ، مقالات
 • دسترسی نا محدود به بانک سوال
 • دسترس نامحدود به آزمونها
 • دسترسی به دوره های آموزشی
 • وبینارهای رایگان ویژه مشترکین
 • %15 درصد تخفیف مشاوره

شش ماهه

شش ماه
540
هزار تومان
 • %10 تخفیف
 • دسترسی به آرشیو ویدئو ، پادکست ، مقالات
 • دسترسی نا محدود به بانک سوال
 • دسترسی نا محدود به آزمونها
 • دسترسی به دوره های آموزشی
 • وبینارهای رایگان ویژه مشترکین
 • %20 درصد تخفیف مشاوره

یکساله

سالانه
960
هزار تومان
 • %20 تخفیف
 • دسترسی به آرشیو ویدئو ، پادکست ، مقالات
 • دسترسی نا محدود به بانک سوال
 • دسترسی نا محدود به آزمونها
 • دسترسی به دوره های آموزشی
 • وبینارهای رایگان ویژه مشترکین
 • %25 درصد تخفیف مشاوره