برچسب: پدر

[ID: MXpbRcU15j8] Youtube Automatic
بعدا مشاهده کنیداضافه شد 05:59

راضی باش قانع نباش

#سیدمحمدعرشیانفر هر چقدر نگاه انسان بر ثروت و فراوانی باشد، مدل خواستن‌ها و میزانِ خواسته‌های انسان نیز تغییر می‌کند.راض باش قانع نب...