برچسب: سگ

[ID: ShhwIo09LZg] Youtube Automatic
بعدا مشاهده کنیداضافه شد 04:42

کجای قرآن گفته سگ نجسه ..!؟

آيا در قرآن که کاملترين کتاب آسماني است به نجاست سگ اشاره اي شده است يا نه؟ در قرآن کريم در سه مورد از سگ سخن گفته شده که عبارتند از...