بازاریابی

مشارکت در فعالیت فرهنگی و آموزشی

بازاریابی محصولات

یک - وارد صفحه تولید لینک شوید

دو - تنظیمات ساده را انجام دهید 

سه - لینک را منتشر کنید 

نتیجه = از هر فروش 20 درصد نقدا دریافت کنید .

تولید لینک وضعیت درآمد
frosh