جلسه اول :

سطح 1

جلسه دوم :

سطح 1

جلسه سوم :

سطح 1

جلسه چهارم :

سطح 1

جلسه پنجم :

از این جلسه مباحث سطح 2 دوره عرضه می گردد .

جلسه ششم :

سطح 2

جلسه هفتم :

سطح 2

جلسه هشتم :

سطح 2