دوره امور ذهنی

محبوب ترین ها
درحال رشد

تمام درس های امور ذهنی

ما 3 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده

دوره آموزشی آرامش

4 درس
همه سطوح

یکی از مشکلات امروزه جوامع مساله نا آرامی انسانهاست و …

آنچه یاد خواهید گرفت
شناخت ذهن
شناخت قوانین مغز
شناخت مراحل گردش اطلاعات در مغز
شناخت انرژی ها
روش مدیریت ذهن
شناخت روش های معنوی برای ایجاد آرامش

تکنیک های هدفگذاری

8 درس
همه سطوح

این دوره در برگیرنده مباحث کاربردی موثری است برای روش …

آنچه یاد خواهید گرفت
شناخت علمی هدف
شناخت تفاوت هدف با مقصد
شناخت تفاوت هدف با ارزش
شناخت خطاها در هدف گذاری
روش اولویت بندی در اهداف
روش شناخت موانع در رسیدن به اهداف

تغییر و موفقیت سطح ( 1 و 2 )

44 درس
همه سطوح

این دوره برای تمام کسانی که در ایجاد تغییر در …

آنچه یاد خواهید گرفت
سازمان دهی نظام فکری در جهت ایجاد تغییر در زندگی