دوره تربیت و رفتار

محبوب ترین ها
درحال رشد

تمام درس های تربیت و رفتار

ما 2 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده

تکنیک های هدفگذاری

8 درس
همه سطوح

این دوره در برگیرنده مباحث کاربردی موثری است برای روش …

آنچه یاد خواهید گرفت
شناخت علمی هدف
شناخت تفاوت هدف با مقصد
شناخت تفاوت هدف با ارزش
شناخت خطاها در هدف گذاری
روش اولویت بندی در اهداف
روش شناخت موانع در رسیدن به اهداف

دوره خودباوری و هدف

19 درس
همه سطوح

این دوره جامع سه دوره آموزشی هست که با ثبت …

آنچه یاد خواهید گرفت
شناخت از انسان
ظرفیتها و قابلیتها
استعداد های انسانی
اهمیت بهره مندی از استعداد
تعریف علمی هدف
نحوه هدف گذاری در زندگی
شناخت فرایند عملیات مغز در یادگیری