لوگوی کانال

کانال ذهن و رفتار

photo_2023-09-04_07-48-34
بعدا مشاهده کنیداضافه شد

دوره تعیین هدف ( 15 )

دوره تعیین هدف بازنگری در اهداف ، اولویت بندی ها و جمع بندی نهایی  ... دسترسی به این محتوا تنها برای اعضای ویژه ( دارندگان بسته...
photo_2023-09-04_07-48-34
بعدا مشاهده کنیداضافه شد

دوره تعیین هدف ( 14 )

دوره تعیین هدف روش مدیریت موانع رسیدن به اهداف... دسترسی به این محتوا تنها برای اعضای ویژه ( دارندگان بسته اشتراک ) می باشد.ورود اعض...
photo_2023-09-04_07-48-34
بعدا مشاهده کنیداضافه شد

دوره تعیین هدف ( 13 )

دوره تعیین هدف توانایی و استعدادهای ما در جهت رسیدن به اهداف... دسترسی به این محتوا تنها برای اعضای ویژه ( دارندگان بسته اشتراک ) می...
photo_2023-09-04_07-48-34
بعدا مشاهده کنیداضافه شد

دوره تعیین هدف ( 12 )

دوره تعیین هدف امور ضروری که برای پشتیبانی از اهداف اهمیت دارند... دسترسی به این محتوا تنها برای اعضای ویژه ( دارندگان بسته اشتراک )...
photo_2023-09-04_07-48-34
بعدا مشاهده کنیداضافه شد

دوره تعیین هدف ( 11 )

دوره تعیین هدف اهمیت مشخص شدن کمیت و کیفیت در تعیین اهداف... دسترسی به این محتوا تنها برای اعضای ویژه ( دارندگان بسته اشتراک ) می با...
photo_2023-09-04_07-48-34
بعدا مشاهده کنیداضافه شد

دوره تعیین هدف ( 10 )

دوره تعیین هدف تقدیر ها و اهداف نکات مهمی که در مسیر تعیین هدف نباید غفلت شود... دسترسی به این محتوا تنها برای اعضای ویژه ( دارندگان...
photo_2023-09-04_07-48-34
بعدا مشاهده کنیداضافه شد

دوره تعیین هدف ( 9 )

دوره تعیین هدف افق هایی که باید در تعیین اهداف مورد توجه قرار گیرد... دسترسی به این محتوا تنها برای اعضای ویژه ( دارندگان بسته اشترا...
photo_2023-09-04_07-48-34
بعدا مشاهده کنیداضافه شد

دوره تعیین هدف ( 8 )

دوره تعیین هدف ویژگیهایی که در تعیین اهداف ضروری می باشد... دسترسی به این محتوا تنها برای اعضای ویژه ( دارندگان بسته اشتراک ) می باش...
photo_2023-09-04_07-48-34
بعدا مشاهده کنیداضافه شد

دوره تعیین هدف ( 7 )

دوره تعیین هدف مکانیزم و روش اولویت بندی و دسته بندی اهداف... دسترسی به این محتوا تنها برای اعضای ویژه ( دارندگان بسته اشتراک ) می ب...