دسته بندی: دانش و مهارت /پادکست

thinkin

مسئله ذهن و بدن

ادامه مطلب
hadaf

مقایسه هدف با ارزش

ادامه مطلب
live

ناتوانی از زندگی در زمان حال

ادامه مطلب
self

مهربانی با خودآگاهی

  دسترسی این بخش برای مشترکین امکان پذیر است ! بسته …

ادامه مطلب
nobugh

نبوغ

  دسترسی این بخش برای مشترکین امکان پذیر است ! بسته …

ادامه مطلب
innovation

نوآوری

  دسترسی این بخش برای مشترکین امکان پذیر است ! بسته …

ادامه مطلب
khodagah

مکتب روان تحلیلی

  دسترسی این بخش برای مشترکین امکان پذیر است ! بسته …

ادامه مطلب
dadadwdadwadwdwadawdwdwadwa

هنر زجر کشیدن

  دسترسی این بخش برای مشترکین امکان پذیر است ! بسته …

ادامه مطلب
vazife

وظیفه شناسی

  دسترسی این بخش برای مشترکین امکان پذیر است ! بسته …

ادامه مطلب
خدثخدث

احساس و ادراک

  دسترسی این بخش برای مشترکین امکان پذیر است ! بسته …

ادامه مطلب