دسته بندی: ذهن و رفتار / پادکست

thinkin

مسئله ذهن و بدن

  دسترسی این بخش برای مشترکین امکان پذیر است ! بسته …

ادامه مطلب
hadaf

مقایسه هدف با ارزش

  دسترسی این بخش برای مشترکین امکان پذیر است ! بسته …

ادامه مطلب
live

ناتوانی از زندگی در زمان حال

  دسترسی این بخش برای مشترکین امکان پذیر است ! بسته …

ادامه مطلب
self

مهربانی با خودآگاهی

  دسترسی این بخش برای مشترکین امکان پذیر است ! بسته …

ادامه مطلب
nobugh

نبوغ

  دسترسی این بخش برای مشترکین امکان پذیر است ! بسته …

ادامه مطلب
innovation

نوآوری

  دسترسی این بخش برای مشترکین امکان پذیر است ! بسته …

ادامه مطلب
khodagah

مکتب روان تحلیلی

  دسترسی این بخش برای مشترکین امکان پذیر است ! بسته …

ادامه مطلب
dadadwdadwadwdwadawdwdwadwa

هنر زجر کشیدن

  دسترسی این بخش برای مشترکین امکان پذیر است ! بسته …

ادامه مطلب
vazife

وظیفه شناسی

  دسترسی این بخش برای مشترکین امکان پذیر است ! بسته …

ادامه مطلب
خدثخدث

احساس و ادراک

  دسترسی این بخش برای مشترکین امکان پذیر است ! بسته …

ادامه مطلب