آیا حضرت عیسی پیامبر میتواند پشت سر یک امام نماز بخواند؟
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

توبه چه افرادی زود قبول می شود؟

لغو
بالا
question