آيا آيه ومن عنده علم الکتاب درباره عبدالله بن سلام يهودی نازل شده است و علم کتاب نزد او بوده ؟
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

توبه چه افرادی زود قبول می شود؟

لغو
بالا
question