ویدیو هایی با برچسب یوتیوب ممکن است در برخی کشورها فیلتر باشد .
آیا نداشتن قیافه خوب مانع مجری شدن است ؟
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

افتتاح نمایشگاه هفته پژوهش، فناوری استان خراسان رضوی

لغو
بالا