بحث انسان ، هبوط و نیایش در شبکه تلویزیونی ترکیه
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

توبه چه افرادی زود قبول می شود؟

لغو
بالا
question