سمت خدا ریزش برخی از کارگزاران در حکومت حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام مندر بن جارود عبدی
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

توبه چه افرادی زود قبول می شود؟

لغو
بالا
question