سمت خدا داستان حرکت حضرت موسی علیه السلام همراه حضرت هارون علیه السلام به طرف فرعون
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

Music Video, The Last Farewell | By: Hussain Pouyanfar

لغو
بالا
question