از نظر روانشناسی نسبت دین با تلقین در رفتارسازی چیست ؟
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

Music Video, The Last Farewell | By: Hussain Pouyanfar

لغو
بالا
question