از نظر اسلام، ثروتمند شدن بده یا خوب …؟
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

توبه چه افرادی زود قبول می شود؟

لغو
بالا
question