۱۱۔ نمونه هایی از کسانی که خوبی را با بدی جواب دادند ۱
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

توبه چه افرادی زود قبول می شود؟

لغو
بالا
question