۵۔ عید قربان یعنی جشن گرفتن بخاطر نزدیک شدن ما به خدا
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

توبه چه افرادی زود قبول می شود؟

لغو
بالا
question