۱۳۔ مسئولین با مردم و زن و شوهر با یکدیگر صادق باشند
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

توبه چه افرادی زود قبول می شود؟

لغو
بالا
question