چگونه می توانیم ثواب اعمالمان را به دیگران هدیه کنیم؟
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

دنیا و تاریخ برای رنج‌های ما هیچ ارزشی قائل نیست

لغو
بالا