چرا وقتی میدانیم کار بدی هست اما باز انجام می دهیم ؟ عامل اصلی چیست ؟
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

قضا شدن نماز صبح !

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
تئاتر
0 دیدگاه ها
149 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
دکتر امیر مهرداد خسروی
بالا