چرا وقتی میدانیم کار بدی هست اما باز انجام می دهیم ؟ عامل اصلی چیست ؟
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

آیا انسان تکامل یافته نسل سایر حیوانات است؟ (نقد نظریه تکامل در خلقت انسان)

لغو
بالا