ویدئو خیره‌کننده از توانایی ربات بوستون داینامیکس
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

Nov 23, 2016 – Meeting with Ayatollah Javadi

لغو
بالا