وقتی روزه قضا دارم، میتونم روزه مستحبی بگیرم …؟
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

روش ترک گناه و کنترل نفس

لغو
بالا