وظیفه ما در برابر فرزندی که نماز را ترک کرده چیست؟
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

روش ترک گناه و کنترل نفس

لغو
بالا