واکنش متناسب و قاطع مدیران در قبال خطاها | محمد علی انصاری | تفسیر قرآن کریم
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

یک شب که هزار نمی شود | محمد علی انصاری | تفسیر قرآن کریم

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
تئاتر
0 دیدگاه ها
225 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
دکتر محمد علی انصاری
بالا