نقش تلقین و تکرار در رفتار سازی بر اساس قوانین مغز
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

آیا آفرینش نقص دارد ؟ چرا حتی اگر آسایش داریم اما آرامش نداریم ؟ مشکل کجاست ؟

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
تئاتر
0 دیدگاه ها
247 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
دکتر امیر مهرداد خسروی
بالا