نقد فیلم استاد مسعود فراستی – قسمت چهارم: مفاهیم عام و خاص در سینما
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

آیا انسان تکامل یافته نسل سایر حیوانات است؟ (نقد نظریه تکامل در خلقت انسان)

لغو
بالا