مناظره شاگرد امام صادق علیه السلام با زندیق بیانات استاد فاطمی نیا
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

آیا انسان تکامل یافته نسل سایر حیوانات است؟ (نقد نظریه تکامل در خلقت انسان)

لغو
بالا