مشاور شوید

مشاور شوید

فرم همکاری در امور مشاوره

    یک یا چند شاخه را تعیین کنید .
    مشاوره های ایمانا صرفا آنلاین می باشد .
  • Accepted file types: pdf, jpg, Max. file size: 1 GB.
    ارائه خدمات مشاوره در زمینه هایی که مرتبط با امور درمانگری می باشد ( مثل روانشناسی ، پزشکی و ... ) آنهم منوط به اینکه در حوزه فعالیتهای ایمانا باشد ، نیازمند ارائه مجوز رسمی برای این فعالیت می باشد و صرف داشتن مدرک تحصیلی مرتبط کفایت نمی کند .
  • Accepted file types: jpg, pdf, Max. file size: 3 MB.
  • Accepted file types: jpg, Max. file size: 3 MB.