قرآن چگونه نازل شد ؟ برترین فرشته خداوند کیست ؟
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

Nov 23, 2016 – Meeting with Ayatollah Javadi

لغو
بالا