قدرت عامل « تربیت » نسبت به عوامل وراثتی و محیطی در فرزندان
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

شبهایی با خدا – قسمت سوم

لغو
بالا