#شرح_گلستان_سعدی_قسمت_چهلم #محمد_رضا_رنجبر
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

آیا انسان تکامل یافته نسل سایر حیوانات است؟ (نقد نظریه تکامل در خلقت انسان)

لغو
بالا