#شرح_گلستان_سعدی_قسمت_پنجاه_و_چهارم#محمد_رضا_رنجبر
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

دنیا و تاریخ برای رنج‌های ما هیچ ارزشی قائل نیست

لغو
بالا