شب قدر از پروردگار بخواهیم تا خدایی خودش را ببیند، نه بندگی ما را
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

نکات عجیب در باور مسیحیت نسبت به مرگ

لغو
بالا