شب قدر از پروردگار بخواهیم تا خدایی خودش را ببیند، نه بندگی ما را
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

دنیا و تاریخ برای رنج‌های ما هیچ ارزشی قائل نیست

لغو
بالا