سمت خدا اصلاح نوع نگاه به صفات خداوند متعال بیانات حجت الاسالم مهندسی
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

آیا انسان تکامل یافته نسل سایر حیوانات است؟ (نقد نظریه تکامل در خلقت انسان)

لغو
بالا