دنیای ذهن و انرژی های چهارگانه موثر در رفتار انسان
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

نقش تلقین و تکرار در رفتار سازی بر اساس قوانین مغز

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
تئاتر
0 دیدگاه ها
216 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
دکتر امیر مهرداد خسروی
بالا