دعا کردن لازم نیست!!!‌ راضی ام به رضای خدا …
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

روش ترک گناه و کنترل نفس

لغو
بالا