درک برنامه نویسی جادی – قسمت ۲۸: برنامه نویس چه‌طوری فکر می‌کنه ؟
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

آیا انسان تکامل یافته نسل سایر حیوانات است؟ (نقد نظریه تکامل در خلقت انسان)

لغو
بالا