سطوح کاربری

سطح قیمت  
یک ماهه حالا 100,000.00€.
Membership expires after 30 روز.
انتخاب
بسته سه ماهه حالا 285,000.00€.
Membership expires after 3 ماه.
انتخاب
بسته شش ماهه حالا 540,000.00€.
Membership expires after 6 ماه.
انتخاب
یک ساله حالا 960,000.00€.
Membership expires after 1 سال.
انتخاب
یک هفته حالا 40,000.00€.
Membership expires after 7 روز.
انتخاب
بلیط وبینار تک جلسه حالا 50,000.00€.
Membership expires after 13 روز.
انتخاب
وبینار اختصاصی تک جلسه حالا 500,000.00€.
Membership expires after 1 ماه.
انتخاب
وبینار ترمیک 4 جلسه حالا 4,000,000.00€.
Membership expires after 3 ماه.
انتخاب
اشتراک یک روزه حالا 10,000.00€.
Membership expires after 1 روز.
انتخاب
پخش زنده یکماهه 20GB حالا 120,000.00€.
Membership expires after 30 روز.
انتخاب
پخش زنده یکماهه 50GB حالا 190,000.00€.
Membership expires after 30 روز.
انتخاب
پخش زنده 20GB حالا 1.00€ and then 120,000.00€ per ماه.
Membership expires after 1 ماه.
انتخاب
پخش زنده 50GB حالا 1.00€ and then 190,000.00€ per ماه.
Membership expires after 1 ماه.
انتخاب

← Return to Home