حدیثی شنیدنی از امام باقر درباره عدم استجابت دعا (دکترمیرباقری – Dr.Mirbagheri)
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

آیا انسان تکامل یافته نسل سایر حیوانات است؟ (نقد نظریه تکامل در خلقت انسان)

لغو
بالا