تنبیه کردن فرزند باید مانند جا انداختن دست باشد
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

روش ترک گناه و کنترل نفس

لغو
بالا